1. SZÁMÚ MELLÉKLET

  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  Az „Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány („Alapítvány”) a 2018-ban meghirdetett Endometriózis Nagykövete pályázat alkalmából az Endometriózis Nagykövet címére jelölők és jelöltek egyes személyes adatait kezeli, ezért az alábbiakban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Info tv.”) előírt kötelezettségünknek eleget téve adunk tájékoztatást a személyes adatok kezelésének részleteiről.

  1. Az adatkezelő személye: „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány (cím: 1022 Budapest, Felvinci út25. 2/2., bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0011978 , e-mail: info@noiegeszsegert.hu , webcím: www.noiegeszsegert.hu)
  2. Az adatok megadása teljes mértékben önkéntes.
  3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a személyes adatok tekintetében az Infotv. 5.§ (1) a) bekezdése alapján, míg az endometriózissal érintett egészségügyi állapotára, mint különleges adatra vonatkozóan az Infotv. 5.§ (2) a) bekezdése alapján.
  4. Az adatkezelés célja: a 2018. év Endometriózis Nagykövetének megválasztására kiírt pályázat lefolytatása, eredményének kihirdetése és a döntőbe került, illetve nyertes pályázatok közzététele
  5. Az adatkezelés helye: a 6. pontban részletezett nyilvánosságra kerülő adatok azt a www.noiegeszegert.hu, a www.facebook.com/noiegeszsegert , valamint a https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszag oldalakon kerülnek közzétételre, míg a papír alapú pályázatok a 1022 Budapest, Felvinci út 25. 2/2. címen kerülnek tárolásra.
  6. A kezelt adatok köre: – a jelölő neve, email címe, telefonszáma, postacíme, endometriózissal kapcsolatos története, pályázati anyaga, – a jelölt személy neve, foglalkozása, titulusa, email címe, telefonszáma, bemutatkozása, a jelölő által beküldött endometriózissal kapcsolatos történet, pályázati anyagban szereplő nyilatkozata. A kezelt adatok közül a azt a www.noiegeszegert.hu, a www.facebook.com/noiegeszsegert, valamint a https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszagoldalakon a következő adatok kerülnek nyilvánosan megjelenítésre: a döntőbe jutott és a nyertes endometriózissal kapcsolatos történetek, az Endometriózis Nagykövete címet elnyert személy neve, foglalkozása, titulusa, bemutatkozása.
  7. Az adatkezelés időtartama: a pályázati anyagokat a nyertes kihirdetéséig és azt követő 12 hónapig őrizzük meg esetleges igény, követelés esetére, kivéve a nyertes pályázati anyagát és interneten közzétett adatait, melyet a nyilvános közzététel időtartama alatt, és az abból származó esetleges igények elévüléséig őrzünk meg.
  8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás: a pályázati anyagban szereplő személyes adatok a pályázati felhívásban megjelölt zsűri tagjai részére átadásra kerülnek, illetve a 6. pont szerinti nyilvánosan közzétett adatok www.noiegeszegert.hu, www.facebook.com/noiegeszsegert és https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszag oldalon elérhetővé válnak valamennyi weboldal látogató számára. Adatfeldolgozási tevékenységet végez a www.noiegeszsegert.hu weboldal tárhelyszolgáltatója, melynek neve DotRoll Kft., címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  9. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek az Alapítványon belül: a pályázat szervezésében részt vevő alapítók vagy kuratóriumi tagok.
  10. Adatbiztonsági intézkedések: A papír alapú személyes adatokat tartalmazó iratok az Alapítvány székhelyén elzárva kerülnek tárolásra. Az elektronikusan rögzített személyes adatokat tartalmazó számítógépek és weboldalak jelszóval védettek, és ahhoz csak az arra illetékesek férnek hozzá. Az elektronikusan rögzített személyes adatokról biztonsági másolat készül 3 havi gyakorisággal.
  11. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

  11.1. Tájékoztatáshoz való jog: Kérésre tájékoztatást adunk az érintettre vonatkozóan általunk kezelt személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról, így például az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, hogy az érintett adatait továbbítottuk-e harmadik személyeknek. Az érintett kérésére annak kézhezvételét követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban válaszolunk.

  11.2. Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely általunk kezelt személyes adat nem felel meg a valóságnak, kérésre a személyes adatot helyesbítjük.

  11.3. Törléshez vagy zároláshoz való jog: az érintett kérésére töröljük vagy zároljuk a személyes adatokat a nyilvántartásunkból.

  A 11.2 és 11.3. ponthoz: Amennyiben a helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra vonatkozó kérést nem teljesítjük, a kérés kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban – vagy az érintett hozzájárulása esetén email útján – értesítést küldünk a kérés elutasításának indokairól.

  11.4. Tiltakozáshoz való jog: az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Alapítvány, az Alapítványtól adatot átvevő személy vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (pl. jogérvényesítés), kivéve, ha az adatok kezelését törvény rendelte el; vagy
  2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (pl. reklámanyagok küldése), közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetekben.

  A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és értesítést küldünk az ezzel kapcsolatos döntésünkről. Amennyiben a tiltakozó személy a döntéssel nem ért egyet vagy az nem kerül a 15 napos határidőn belül megküldésre, a döntés közlésétől, illetve 15 napos határidő lejártától számított 30 napon belül az érintett bírósághoz fordulhat.

  11.5. Kapcsolati adatok: az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést, kérést, tiltakozást írásban lehet eljuttatni a következő elérhetőségek valamelyikére: postacím: 1022 Budapest, Felvinci út 25. 2/2; e-mail: info@noiegeszsegert.hu

  1. Jogorvoslati lehetőségek: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet az érintett arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ezen kívül jogsértés esetén, valamint a 10.4. pontban (tiltakozási jog) leírt esetekben az érintett bírósághoz is fordulhat. A pert az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.